För försäljning till företag

Certifierad miljöledning

Miljöledning enligt DIN EN ISO 14001:2015.

Grundvalen för miljöledningssystemet är en tillförlitlig efterlevnad av rättsliga bestämmelser och egna miljöstandarder. De regelbundna kontrollerna av denna miljöpolicy, med motsvarande anpassning till nya utvecklingar, har som mål att säkerställa en kontinuerlig förbättring av miljöskyddsarbetet.

Miljöpolicyn gäller även för våra associerade företag internationellt, vilka omfattas av gruppcertifieringen för vårt kvalitets-/miljöledningssystem.

Följande aspekter berörs av miljöledningen:

DIN EN ISO 14001:2009
Kvalitetsledning enligt
DIN EN ISO 9001:2015.
  • Ökad motivation till ett miljömedvetet tänkande
  •  Kontroll av miljöledningssystemet
  • Företagets rutiner och produkter
  • Partner och leverantörer
  • Förebyggande av brand och andra faror
  • Information till kunderna
  • Nya produkter och rutiner
  • Information till allmänheten
  • Ledningens åtagande

Miljöledningssystemets lämplighet, tillräcklighet och effektivitet kontrolleras regelbundet av företagsledningen med hjälp av resultatutvärderingar, interna revisioner och periodiska rapporter om företagets miljöskydd.

Certifikat DIN EN ISO 14001:2015

 

Kvalitetsledning