För försäljning till företag

INFORMATION OM PERSONUPPGIFTER TILL KUNDER

Allmänt

Som en del av vårt fullgörande av det avtal som ingåtts mellan dig som kund och vårt företag Förch Sverige AB, organisationsnummer 556704-7724 samlar vi in personuppgifter om dig

I detta dokument beskriver vi våra riktlinjer för behandling av personuppgifter i samband med vårt fullgörande av vårt avtal.

Riktlinjerna är framtagna utifrån EU:s dataskyddsförordning, som träder i kraft i Sverige den 25 maj 2018, samt den nya svenska dataskyddslagen som kompletterar reglerna i dataskyddsförordningen och den nuvarande personuppgiftslagen (tillsammans kallade ”gällande lagstiftning”).

Nedan beskriver vi vilken information som samlas in, inbegripet hur uppgifterna behandlas, vad de används till, vem som har tillgång till dem och vem du kan kontakta om du har frågor eller invändningar gällande de insamlade uppgifterna.

 

Vilka personuppgifter samlas in?

Vi ber om dina allmänna kontaktuppgifter när du ingår ett avtal med oss. Det är främst uppgifter som namn, adress, postnummer, telefon- och mobiltelefonnummer, e-postadress m.m. Uppgifter rörande aktiebolags och/eller privata aktiebolags namn, adress m.m. rör inte någon fysisk person och omfattas därför inte av personuppgiftsförordningen.

De personuppgifter vi samlar in används för att identifiera dig som kund samt för att tillhandahålla de tjänster du har köpt av oss inom ramen för vårt avtal.

De personuppgifter vi samlar in i samband med fullgörandet av vårt avtal kommer att lagras i vårt IT-system och/eller i ett fysiskt register.

 

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

Lagringen av personuppgifter beror på löptiden för ditt avtal med oss.

När du köper en produkt eller tjänst av oss använder vi dina personuppgifter som dokumentation tills den tillhandahållna produkten eller tjänsten har levererats och betalats och tidsfristen för eventuell ångerrätt har löpt ut.

Under det pågående avtalsförhållandet lagras de uppgifter vi har samlat in om dig och ditt företag i vårt IT-system och arkiveras sedan.

Dina personuppgifter kommer, i enlighet med gällande regler, i regel att lagras av oss under en period på 7 år från utgången av det räkenskapsår som materialet gäller. Om avtalet med dig exempelvis har upphört i november 2017 är vi enligt gällande regler skyldiga att lagra uppgifterna åtminstone till utgången av 2024, eftersom vårt räkenskapsår följer kalenderåret. När personuppgifterna inte längre är relevanta och vi inte längre är skyldiga att lagra dem kommer alla personuppgifter gällande dig och ditt företag att raderas.

 

Vad använder vi personuppgifterna till?

De personuppgifter vi samlar in om dig och ditt företag i samband med fullgörandet av vårt avtal används i första hand till allmän kundadministration, till exempel för fullgörande av det avtal du har ingått med oss, tillhandahållande av produkter och/eller tjänster samt fakturering.

Uppgifterna kommer i regel inte att lämnas ut till tredje part. Dina allmänna kontaktuppgifter kan dock lämnas ut till våra samarbetspartner om vi behöver deras hjälp för att fullgöra avtalet.

Utlämnande utöver detta är endast tillåtet om gällande lagstiftning i undantagsfall tillåter utlämnande av personuppgifter.

 

Rätt till tillgång till dina personuppgifter

Som kund hos oss har du rätt att få bekräftat av oss huruvida personuppgifter om dig behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till de registrerade personuppgifterna.

Du har också rätt att begära ut och få personuppgifter om dig själv som du har lämnat till oss (dataportabilitet). Vidare har du rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

 

Rätt till rättelse av dina personuppgifter

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade av oss utan onödigt dröjsmål.

 

Rätt till radering av dina personuppgifter

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv raderade av oss utan onödigt dröjsmål om vi inte längre har ett legitimt intresse i att lagra dina personuppgifter.

Vi vill dock göra dig uppmärksam på att du inte kan kräva att dina personuppgifter raderas så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt gällande lagstiftning.

 

Skydd av personuppgifter

Enligt gällande lagstiftning ska dina personuppgifter lagras säkert och konfidentiellt. Vi döljer personuppgifterna i vårt IT-system.

Våra säkerhetsåtgärder kontrolleras kontinuerligt så att vi kan bedöma om vår behandling av personuppgifter sker på ett säkert sätt och med hänsyn till dina rättigheter som kund.

 

Ändringar i behandlingen av personuppgifter

Vi förbehåller oss rätten att spara och ändra dessa riktlinjer för behandling av personuppgifter. Om riktlinjerna ändras justeras datumet för den senaste uppdateringen av riktlinjerna. Dessa riktlinjer utvärderas och uppdateras, om nödvändigt, en gång per år.

Om vi gör betydande ändringar relaterade till fullgörandet av vårt avtal kommer vi att informera dig i form av ett tillägg till vårt avtal.

 

Kontakt

Om du vill ha tillgång till de uppgifter vi har registrerat om dig ska du skicka en förfrågan till Marie Dombrowski via e-post: marie.dombrowski@foerch.se

Om det finns felaktiga uppgifter registrerade eller om du har andra invändningar ska du också vända dig till ovannämnda kontaktperson.

 

Om du vill lämna in ett klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta till:

Datainspektionen
Drottningsgatan 29
140 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

 

Senast reviderad den 01-11-2019