Generellt

Inom ramen för vår uppfyllande av det ingående avtalet mellan dig som kund och vårt företag Förch Sverige AB, organisationsnummer 556704-7724, samlar vi in personuppgifter om dig.

I detta dokument beskriver vi våra riktlinjer för behandling av personuppgifter i samband med uppfyllandet av vårt avtal.

Riktlinjerna har utformats enligt EU:s dataskyddsförordning, som trädde i kraft i Sverige den 25 maj 2018, samt den nya svenska dataskyddslagen, som kompletterar bestämmelserna i dataskyddsförordningen och den nuvarande personuppgiftslagen (gemensamt kallad "gällande lagstiftning").

I det följande har vi beskrivit vilken information som samlas in, inklusive hur uppgifterna behandlas, vad de används till, vem som har tillgång till uppgifterna, och vem du kan kontakta om du har frågor eller invändningar angående de insamlade uppgifterna.

 

Vilka personuppgifter insamlas

Vi ber om dina vanliga kontaktuppgifter när du ingår en överenskommelse med oss. Det handlar främst om information såsom namn, adress, postnummer, telefon- och mobilnummer, e-postadress, och liknande. Informationen om aktie- och/eller andelsbolag, inklusive deras namn och adress, rör inte en fysisk person och omfattas därför inte av dataskyddsförordningen.

De personuppgifter som vi samlar in används för att identifiera dig som kund och för att tillhandahålla de tjänster som du enligt vår överenskommelse har köpt av oss. De personuppgifter som samlas in i samband med avtalsuppfyllandet kommer att lagras i vårt IT-system och/eller i en fysisk register.

 

Vi behåller personuppgifter under följande tidsperiod

När du köper en vara eller tjänst från oss behöver vi dina personuppgifter som dokumentation fram tills den levererade varan eller tjänsten har levererats och betalats, samt tills eventuell ångerfrist har löpt ut.

Under den pågående avtalsperioden kommer de uppgifter vi har samlat in om dig och ditt företag att lagras i vårt IT-system, och därefter kommer personuppgifterna att arkiveras.

Dina personuppgifter kommer i princip enligt gällande regler att lagras av oss i en period av 5 år från utgången av det räkenskapsår som materialet rör sig om. Om din överenskommelse med oss till exempel upphörde i november 2017, är vi enligt gällande regler skyldiga att behålla uppgifterna fram till tidigast slutet av 2022, eftersom vårt räkenskapsår följer kalenderåret. När personuppgifterna inte längre är relevanta, och vi inte är skyldiga att behålla dem, kommer alla personuppgifter som rör dig och ditt företag att raderas.

 

Vad vi använder personuppgifterna till

De personuppgifter som vi samlar in om dig och ditt företag i samband med uppfyllandet av vårt avtal används i första hand för allmän kundadministration, inklusive till exempel uppfyllandet av avtalet du har ingått med oss, leverans av varor och/eller tjänster, samt utfärdande av faktura.

Uppgifterna kommer i princip inte att lämnas ut till tredje part. Dock kan dina vanliga kontaktuppgifter lämnas ut till våra samarbetspartners om vi behöver deras hjälp för att uppfylla avtalet.

Annan utlämnande tillåts endast om gällande lagstiftning undantagsvis tillåter utlämnande av personuppgifter.

 

Rätten till insikt i dina personuppgifter

Som kund hos oss har du rätt att få bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas och i så fall få tillgång till de registrerade personuppgifterna.

Du har även rätt att begära och få personuppgifter om dig själv som du har lämnat till oss (dataportabilitet). Du har också rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

 

Rätten till rättelse av dina personuppgifter

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig själv rättade av oss utan onödig fördröjning.

 

Rätten till radering av dina personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade av oss utan onödig fördröjning om vi inte längre har ett legitimt intresse av att behålla dina personuppgifter.

Vi vill dock påpeka att om vi enligt gällande lagstiftning är skyldiga att behålla uppgifterna, kan du inte kräva att dina personuppgifter raderas.

 

Skydd av personuppgifter

Enligt gällande lagstiftning måste dina personuppgifter förvaras säkert och konfidentiellt. Vi lagrar de personuppgifter i vårt IT-system.

Våra säkerhetsåtgärder granskas kontinuerligt för att säkerställa att vår behandling av personuppgifter hanteras korrekt med hänsyn till dina rättigheter som kund.

 

Ändringar i behandlingen av dina personuppgifter

Vi reserverar oss rätten att lagra och ändra dessa riktlinjer för behandling av personuppgifter. Om riktlinjerna ändras kommer datumet för den senaste uppdateringen av riktlinjerna att ändras. Dessa riktlinjer utvärderas och om det behövs justeras en gång om året.

I händelse av väsentliga ändringar i samband med uppfyllandet av vårt avtal kommer vi att meddela dig i form av ett tillägg till vårt avtal.

 

Kontakt

Om du önskar tillgång till de uppgifter som är registrerade om dig hos oss, vänligen kontakta Robin Hilbertsson via e-post på robin.hilbertsson@foerch.se

Om det finns felaktiga uppgifter eller om du har andra invändningar, vänligen kontakta ovanstående.

Om du önskar att klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan detta göras till:

 

Integritetsskyddsmyndigheten
https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/

Senest revideret den 09/10- 2023