För försäljning till företag

Dataskyddspolicy

1) Information om den ansvariges registrering av person- och kontaktuppgifter

1.1 Vi gläder oss åt att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse. Nedan informeras du om hur vi hanterar dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är härvid alla uppgifter med vilka du kan identifieras personligen.

1.2 Ansvarig för databearbetningen på denna sida på det sätt som den allmänna dataskyddsförordning (GDPR) avser är "Theo Förch GmbH & Co. KG Theo-Förch-Straße 11-15 Huvudkontor 74196 Neuenstadt Tel. +49 7139 95-0 e-post: info@foerch.de Internet: www.foerch.de". Den ansvarige för bearbetningen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person som ensam eller i samförstånd med andra, beslutar om syftena och sätten att behandla personuppgifter.

1.3 De ansvariga har utsett en dataskyddsansvarig för denna webbplats som har följande kontaktuppgifter: "Stefan Henschel Theo Förch GmbH & Co.KG Theo-Förch-Straße 11-15 74196 Neuenstadt Tyskland Tel.: 0049 (0)7139 95 109 00 e-post: datenschutz@foerch.de"

1.4 Av säkerhetsskäl och som skydd vid överföringen av personuppgifter och konfidentiell information (såsom beställningar eller förfrågningar till de ansvariga), används en SSL- resp. TLS-kryptering på denna webbplats. En krypterad förbindelse kan du identifiera på teckenföljden “https://” och lås-symbolen i din webbläsares adressrad.

2) Registrering av data vid besök på vår webbplats

Vid användning av vår webbplats, som endast är av informatorisk natur, dvs när du inte registrerar dig eller på annat sätt överför information, registrerar vi endast sådana uppgifter som din webbläsare skickar till vår server (s.k. "server-logfiles"). När du öppnar vår webbplats registrerar vi följande uppgifter, vilka krävs för att vi tekniskt ska kunna visa dig webbplatsen:

 • Vår besökta webbplats
 • Datum och tidpunkt för besöket
 • Mängden data som skickats i Byte
 • Källa/hänvisning från vilken du hamnade på sidan
 • Använd webbläsare
 • Vilket operativsystem som används
 • Använd IP-adress (i förekommande fall: i anonymiserad form)

Bearbetningen sker i enlighet med GDPR art. 6 avs. 1 pkt. f på basis av vårt berättigade intresse att förbättra stabiliteten och funktionaliteten för vår webbplats. Uppgifterna förmedlas inte vidare eller används på något annat sätt. Men vi förbehåller oss rätten att kontrollera server-loggfiler i efterhand, om det finns konkreta misstankar på en illegal användning.

3) Cookies

För att göra besöket på vår webbplats attraktiv och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner, använder vi på olika sidor s.k. cookies. Dessa är små textfiler som sparas på din hårdvarurenhet. Vissa av de cookies vi använder tas bort igen efter webbläsarsessionen, dvs efter det att du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies blir kvar på din hårdvaruenhet och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag (cookies från tredje part), att känna igen din webbläsare vid följande besök (persistent cookies). Om cookies sätts, registrerar och bearbetar dessa i individuell omfattning vissa användarinformationer så som webbläsar- och platsuppgifter samt IP-adress. Persistenta cookies tas bort automatiskt efter en specificerad tidsperiod, vilken kan variera beroende på cookie.

Delvis är cookies till för att underlätta beställningsprocessen genom att spara inställningar (t.ex. att notera innehållet i en virtuell inköpskorg för ett senare besök på webbplatsen). I den utsträckning som enskilda av oss implementerade cookies också bearbetar personuppgifter, sker bearbetningen antingen i enlighet med GDPR art. 6 avs. 1 pkt. b för att uppfylla ett avtal eller i enlighet med GDPR art. 6 avs. 1 pkt. f baserat på vårt berättigade intresse att vår webbplats ska fungera så bra som möjligt och att gestalta besöket så kundvänligt och effektivt som möjligt.

I vissa fall samarbetar vi med reklampartners som hjälper oss att göra vårt interneterbjudande intressantare för dig. För detta syfte sparas i detta fall också cookies från partnerföretag (cookies från tredje part) på din hårddisk vid ditt besök på vår webbplats. Om vi samarbetar med tidigare nämnda reklampartners, informeras du separat om användningen av sådana cookies och omfattningen av informationen som har registreras.

Lägg märke till att du kan ställa in din webbläsare så att du blir informerad om när cookies sätts och kan godkänna cookies endast i individuella fall eller kan förbjuda cookies i bestämda fall eller generellt. Hur cookie-inställningarna hanteras varierar mellan olika webbläsare. I varje webbläsares hjälpfunktion beskrivs det hur du kan ändra dina cookie-inställningar. Dessa finner du för ifrågavarande webbläsare på följande länkar:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=de_DE
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html

Lägg märke till att vår webbplats kanske inte fungerar så bra om cookies inte accepteras.

4) Kontakt

Vid kontakt med oss (t.ex. med kontaktformulär eller e-post) registreras personuppgifter. Vilka uppgifter som registreras i fallet med ett kontaktformulär, är uppenbart på formuläret. Dessa uppgifter sparas och förvaltas endast för att kunna svara på ditt ärende resp. för kontakt och den därmed förbundna tekniska administrationen. Den rättsliga grunden för bearbetningen av uppgifterna är i enlighet med GDPR art. 6 avs. 1 pkt. f vårt berättigade intresse att svara på din förfrågan. Om avsikten med din kontakt är att sluta ett avtal, är GDPR art. 6 avs. 1 pkt. b ytterligare en rättslig grund för bearbetningen. När bearbetningen av din förfrågan är avslutad raderas uppgifterna i det fall, att man av omständigheterna kan anta, att ifrågavarande ärende är slutgiltigt behandlat och därmed ingen lagstadgad plikt att lagra uppgifterna föreligger.

5) Databearbetning vid öppnande av ett kundkonto och avtalshantering

I enlighet med GDPR art. 6 avs. 1 pkt. b registreras och bearbetas personuppgifter också när du överlämnar dessa till oss för att genomföra ett avtal eller för att öppna ett kundkonto. Vilka uppgifter som registreras syns i respektive inmatningsformulär. Det är när som helst möjligt att avsluta ditt kundkonto och detta kan ske genom att skicka ett meddelande till de ansvariga på tidigare nämnda adress. Vi sparar och använder de uppgifter som du har angett för avtalshantering. När avtalet har fullbordats eller du har avslutat ditt kundkonto spärras dina uppgifter och sparas för den tid som skatte- och handelslagstiftningen kräver, varefter raderas de om du inte uttryckligen har gett ditt medgivande till att dina uppgifter också fortsättningsvis används eller vi har förbehållit oss rätten till en legal fortsatt datavändning, om vilken vi informerar dig längre fram.

6) Användningen av dina uppgifter för direktreklam

6.1 Beställning av vårt e-post newsletter

När du beställer vårt e-post newsletter, skickar vi dig regelbundet information om våra erbjudanden. Endast din e-postadress krävs för att vi ska skicka dig vårt newsletter. Att eventuellt ange ytterligare uppgifter är frivilligt och används för att kunna tilltala dig personligen. För att skicka vårt newsletter använder vi den så kallade Double Opt-in metoden. Det betyder att vi kommer att skicka vårt newsletter först när du uttryckligen har bekräftat att du godkänner detta. Vi skickar dig då ett bekräftelsemejl, där du ombeds att klicka på en länk för att bekräfta att du i fortsättningen vill erhålla vårt newsletter.

Genom att aktivera bekräftelselänken ger du oss ditt samtycke att använda dina personuppgifter enligt GDPR art. 6 avs. 1 pkt. a. För att kunna upptäcka en eventuell illegal användning av din e-postadress vid ett senare tillfälle, sparar vi vid beställningen av vårt newsletter den IP-adress som din Internet Service-Provider (ISP) anger samt datum och tidpunkt för beställningen. De uppgifter som vi har registrerat vid beställningen av vårt newsletter används uteslutande för den affärsmässiga kontakten i form av vårt newsletter. Du kan när som helst avbeställa vårt newsletter med hjälp av den därför avsedda länken i vårt newsletter eller med hjälp ett meddelande till de ansvariga som nämns i början. Efter avbeställningen avlägsnas e-postadressen omedelbart från vår newsletter-fördelare, om du inte uttryckligen har gett ditt medgivande till att dina uppgifter också fortsättningsvis används eller vi har förbehållit oss rätten till en legal fortsatt datavändning, om vilken vi informerar dig i denna policy.

6.2 Skicka e-post newsletter till befintliga kunder

Om du har ställt en e-postadress till vårt förfogande vid köp av varor respektive tjänster, förbehåller vi oss rätten att regelbundet per e-post skicka erbjudanden på liknande varor respektive tjänster ur vårt sortiment som du redan har köpt. För detta behöver vi enligt § 7 avsnitt. 3 UWG (lagen mot illojal konkurrens) inte införskaffa ett separat medgivande från dig. Databearbetningen sker i enlighet med GDPR art. 6 avs. 1 pkt. f på basis av vårt berättigade intresse av personaliserad direktreklam. Om du från början har motsatt dig en användning av din e-postadress för detta ändamål, kommer inga e-postmeddelanden att skickas från vår sida. Du kan när som helst förbjuda att din e-postadress i fortsättningen används för tidigare nämnda reklamändamål genom att skicka ett meddelande till de ansvariga som nämns i början. De enda kostnader som uppstår för detta är dataöverföringskostnader enligt grundtarifferna. När ditt meddelande har tagits emot ställs användandet av din e-postadress för reklamändamål in omedelbart.

6.3 Distribution av newsletter via CleverReach

Vårt e-post-Newsletter distribueras av den tekniska tjänsteleverantören CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede („CleverReach“), till vilken vi vidarebefordrar de uppgifter som du har ställt till förfogande vid beställningen av vårt newsletter. Denna vidarebefordran sker i enlighet med GDPR art. 6 avs. 1 pkt. f och tjänar vårt berättigade intresse att upprätthålla ett reklameffektivt, säkert och användarvänligt newslettersystem. Det är uppgifter som du har angett för att erhålla vårt newsletter (t.ex. e-postadress) sparas på CleverReach-Servrar i Tyskland respektive Irland.

CleverReach använder på uppdrag av oss informationen för distribution och statistisk utvärdering av vårt newsletter. För utvärderingen innehåller de skickade e-postmeddelande s.k. Web-Beacons resp. Trackings-Pixels, vilka utgörs av en pixel-bildfil, som är sparad på vår webbplats. Därmed kan man fastställa om ett newsletter-meddelande har öppnats och vilka länkar man eventuellt har klickat på. Med hjälp av s.k. Conversion-Trackings kan man dessutom analysera om klickandet på länken i vårt newsletter har följts av en på förhand definierad åtgärd. (t.ex. köp av en produkt på vår webbplats). Dessutom registreras tekniska informationer (t.ex. tidpunkt för öppnandet, IP-adress, typ av webbläsare och operativsystem). Uppgifterna samlas uteslutande in pseudonymiserat och länkas inte till dina övriga personuppgifter, ett direkt sammanhang med en person utesluts. Dessa uppgifter är uteslutande till för statistisk analys av newsletterkampanjer. Resultaten av dessa analyser kan användas för att anpassa kommande newsletter bättre till mottagarnas intressen.

Om du vill förbjuda dataanalysen för statistiska utvärderingssyften, måste du avbeställa ditt newsletter.

Vi har slutit ett uppdragsbearbetningsavtal med CleverReach, i vilket vi förpliktigar CleverReach att skydda våra kunders uppgifter och att inte ge dem vidare till tredje part.

Ytterligare information om den dataanalys som CleverReach genomför kan du läsa om här: https://www.cleverreach.com/de/funktionen/reporting-und-tracking/

Dataskyddspolicyn från CleverReach kan du se här: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/.

6.4 Reklam per brevpost

På basis av vårt berättigade intresse av personaliserad direktreklam förbehåller vi oss i enlighet med GDPR art. 6 avs. 1 pkt. f oss rätten att spara ditt för- och efternamn, din e-postadress, och i den utsträckning som vi inom ramen för vårt avtalsförhållande har fått tillgång till dessa uppgifter - din titel, akademiska grad, ditt födelseår och din yrkes-, bransch- och affärsinriktning och att använda denna information för att skicka dej intressanta erbjudanden och information om våra produkter per brevpost.

Du kan när som helst förbjuda sparandet och användningen av dina uppgifter för detta syfte med ett meddelande till det ansvariga som säger detta.

7) Databearbetning och beställningshantering

7.1 För att hantera din beställning samarbetar vi med nedanstående tjänsteleverantör(er), som helt eller delvis hjälper oss med genomförandet av de slutna avtalen. Till dessa tjänsteleverantörer överlämnas i enlighet med följande information vissa personuppgifter.

I den utsträckning som detta krävs för leveransen, ges de personuppgifter som vi har registrerat inom ramen för avtalshanteringen vidare till det transportföretag som har fått i uppdrag att leverera varan. Om detta krävs för betalningshanteringen, ger vi inom ramen för denna dina betalningsuppgifter vidare till det kreditinstitut som jag har fått i uppdrag att hantera betalningen. Om betalningstjänstleverantörer används, informerar vi dig otvetydigt om detta i det följande. Den rättsliga grunden för vidarebefordrandet av uppgifterna är i detta fall GDPR art. 6 avs. 1 pkt. b.

7.2 Vidarebefordran av personuppgifter till transportbolag

- DHL
Om varorna levereras av transportbolaget DHL (Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Straße 20, 53113 Bonn), kommer vi, om du i beställningsprocessen har gett ditt uttryckliga medgivande till med detta, i enlighet med GDPR art. 6 avs. 1 pkt. a. att ge din e-postadress vidare till DHL före leveransen av varorna, för att ni ska kunna komma överens om en leveranstidpunkt resp. skicka ett leveransmeddelande. Annars ger vi i enlighet med GDPR art. 6 avs. 1 pkt. a. endast mottagarens namn och mottagaradressen vidare till DHL för hantering av leveransen. Vidarebefordringen av uppgifterna sker endast i den utsträckning som detta är nödvändigt för leveransen av varorna. I detta fall är det inte möjligt att komma överens om leveranstidpunkten på förhand resp. ett leveransmeddelande från DHL.

Ett medgivande som har getts ovan nämnda ansvariga eller transportbolaget DHL kan när som helst återtas med framtida verkan.

- DPD
Om varorna levereras av transportbolaget DPD (DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg), kommer vi, om du i beställningsprocessen har gett ditt uttryckliga medgivande till med detta, i enlighet med GDPR art. 6 avs. 1 pkt. a. att ge din e-postadress och/eller ditt telefonnummer vidare till DPD före leveransen av varorna, för att ni ska kunna komma överens om en leveranstidpunkt resp. skicka ett leveransmeddelande. Annars ger vi i enlighet med GDPR art. 6 avs. 1 pkt. a. endast mottagarens namn och mottagaradressen vidare till DPD för hantering av leveransen. Vidarebefordringen av uppgifterna sker endast i den utsträckning som detta är nödvändigt för leveransen av varorna. I detta fall är det inte möjligt att komma överens om leveranstidpunkten på förhand resp. ett leveransmeddelande från DPD.

Ett medgivande som har getts ovan nämnda ansvariga eller transportbolaget DPD kan när som helst återtas med framtida verkan.

- FedEx
Om varorna levereras av transportbolaget FedEx (FedEx Express Germany GmbH, Langer Kornweg 34 k,65451 Kelsterbach), kommer vi, om du i beställningsprocessen har gett ditt uttryckliga medgivande till med detta, i enlighet med GDPR art. 6 avs. 1 pkt. a. att ge din e-postadress och/eller ditt telefonnummer vidare till DPD före leveransen av varorna, för att ni ska kunna komma överens om en leveranstidpunkt resp. skicka ett leveransmeddelande. Annars ger vi i enlighet med GDPR art. 6 avs. 1 pkt. a. endast mottagarens namn och mottagaradressen vidare till FedEx för hantering av leveransen. Vidarebefordringen av uppgifterna sker endast i den utsträckning som detta är nödvändigt för leveransen av varorna. I detta fall är det inte möjligt att komma överens om leveranstidpunkten på förhand resp. ett leveransmeddelande från FedEx.

Ett medgivande som har getts ovan nämnda ansvariga eller transportbolaget FedEx kan när som helst återtas med framtida verkan.

- GLS
Om varorna levereras av transportbolaget GLS (General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG, GLS Germany-Straße 1 – 7, 36286 Neuenstein), kommer vi, om du i beställningsprocessen har gett ditt uttryckliga medgivande till med detta, i enlighet med GDPR art. 6 avs. 1 pkt. a. att ge din e-postadress vidare till GLS före leveransen av varorna, för att ni ska kunna komma överens om en leveranstidpunkt resp. skicka ett leveransmeddelande. Annars ger vi i enlighet med GDPR art. 6 avs. 1 pkt. a. endast mottagarens namn och mottagaradressen vidare till GLS för hantering av leveransen. Vidarebefordringen av uppgifterna sker endast i den utsträckning som detta är nödvändigt för leveransen av varorna. I detta fall är det inte möjligt att komma överens om leveranstidpunkten på förhand resp. att få information om leveransens status från GLS.

Ett medgivande som har getts ovan nämnda ansvariga eller transportbolaget GLS kan när som helst återtas med framtida verkan.

- Hermes
Om varorna levereras av transportbolaget Hermes (Hermes Logistik Gruppe Deutschland GmbH, Essener Straße 89, 22419 Hamburg), kommer vi, om du i beställningsprocessen har gett ditt uttryckliga medgivande till med detta, i enlighet med GDPR art. 6 avs. 1 pkt. a. att ge din e-postadress vidare till Hermes före leveransen av varorna, för att ni ska kunna komma överens om en leveranstidpunkt resp. skicka ett leveransmeddelande. Annars ger vi i enlighet med GDPR art. 6 avs. 1 pkt. a. endast mottagarens namn och mottagaradressen vidare till Hermes för hantering av leveransen. Vidarebefordringen av uppgifterna sker endast i den utsträckning som detta är nödvändigt för leveransen av varorna. I detta fall är det inte möjligt att komma överens om leveranstidpunkten på förhand resp. att få information om leveransens status från Hermes.

Ett medgivande som har getts ovan nämnda ansvariga eller transportbolaget Hermes kan när som helst återtas med framtida verkan.

- Österrikes Post
Om varorna levereras av transportbolaget Österrikes Post (Österreichische Post Aktiengesellschaft, Rochusplatz 1, 1030 Wien, Österrike), kommer vi, om du i beställningsprocessen har gett ditt uttryckliga medgivande till med detta, i enlighet med GDPR art. 6 avs. 1 pkt. a. att ge din e-postadress vidare till Österrikes Post före leveransen av varorna, för att ni ska kunna komma överens om en leveranstidpunkt resp. skicka ett leveransmeddelande. Annars ger vi i enlighet med GDPR art. 6 avs. 1 pkt. a. endast mottagarens namn och mottagaradressen vidare till Österrikes Post för hantering av leveransen. Vidarebefordringen av uppgifterna sker endast i den utsträckning som detta är nödvändigt för leveransen av varorna. I detta fall är det inte möjligt att komma överens om leveranstidpunkten på förhand resp. att få information om leveransens status från Österrikes Post.

Ett medgivande som har getts ovan nämnda ansvariga eller transportbolaget Österrikes Post kan när som helst återtas med framtida verkan.

- UPS
Om varorna levereras av transportbolaget UPS (United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss), kommer vi, om du i beställningsprocessen har gett ditt uttryckliga medgivande till med detta, i enlighet med GDPR art. 6 avs. 1 pkt. a. att ge din e-postadress vidare till UPS före leveransen av varorna, för att ni ska kunna komma överens om en leveranstidpunkt resp. skicka ett leveransmeddelande. Annars ger vi i enlighet med GDPR art. 6 avs. 1 pkt. a. endast mottagarens namn och mottagaradressen vidare till UPS för hantering av leveransen. Vidarebefordringen av uppgifterna sker endast i den utsträckning som detta är nödvändigt för leveransen av varorna. I detta fall är det inte möjligt att komma överens om leveranstidpunkten på förhand resp. att få information om leveransens status från UPS.

Ett medgivande som har getts ovan nämnda ansvariga eller transportbolaget UPS kan när som helst återtas med framtida verkan.

8) Användning av sociala medier: Videor

8.1 Användning av Vimeo-videor

Plugins från videoportalen Vimeo der Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA är integrerade i vår webbplats. När du öppnar en sida på vår webbplats som innehåller en sådan plugin, upprättar din webbläsare en direkt förbindelse till Vimeo-servern. Innehållet i denna plugin överförs direkt från Vimeo till din webbläsare och integreras i sidan. På grund av denna integration erhåller Vimeo informationen att din webbläsare har öppnat ifrågavarande sida på vår Webbplats, även om du inte har ett Vimeo-account eller är inloggad på Vimeo för tillfället. Denna information (inklusive din IP-adress) överförs från din webbläsare direkt till en server i USA som tillhör Vimeo och sparas där.

Om du är inloggad på Vimeo, kan Vimeo allokera ditt besök på vår webbplats direkt till din Vimeo-account. Om du interagerar med denna Plugin (t ex genom att trycka på startknappen för en video), överförs också denna information direkt till Vimeos server och sparas där.

De beskrivna databearbetningsprocesserna sker i enlighet med GDPR art. 6 avs. 1 pkt. f på basis av Vimeos berättigade intresse av marknadsundersökning och behovsanpassad gestaltning av tjänsten.

Om du inte vill att Vimeo allokerar de uppgifter som har samlats in på vår webbplats direkt till din Vimeo-account, måste du logga ut från Vimeo innan när du besöker vår webbplats.

Dataregistreringens syfte och omfattning och Vimeos vidare bearbetning och användning av uppgifterna samt dina rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda din privatsfär i detta sammanhang, finner du i Vimeos dataskyddspolicy: http://vimeo.com/privacy

I videor från Vimeo som är ingår i vår webbplats, Google Analytics Trackingtool automatiskt integrerat. Därvid är det fråga om en egen Tracking från Vimeo som vi inte har åtkomst till och inte kan påverka från vår webbplats. Google Analytics använder för sin tracking s.k. "Cookies", vilket är textfiler som sparas på din dator och möjliggör en analys av hur du har använt webbplatsen. Den information om din användning av denna webbplats som har genererats med hjälp av cookies, överförs i allmänhet till en Google-server i USA och sparas där.

Bearbetningen sker i enlighet med GDPR art. 6 avs. 1 pkt. f på basis av Vimeos berättigade intresse för den statiska analysen av användarbeteendet för optimerings- och marknadsföringsändamål.

8.2 Användning av Youtube-videor

Denna webbplats använder Youtube-inbäddningsfunktionen för att visa och återge videor från tjänsteleverantören „Youtube“, som hör till Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Härvid används ett utvidgat dataskyddsläge, som enligt leverantörens uppgifter registrerar användarinformationen först när en video/videor har startats. Om återgivningen av inbäddade Youtube-videor startas, använder tjänsteleverantören "Youtube" Cookies, för att samla information om användarbeteendet. Enligt informationen från "Youtube" är dessa bland annat till för att registrera videostatistik, förbättra användarvänligheten och förhindra illegala användningssätt. Om du är inloggad på Google, allokeras uppgifterna direkt till ditt konto när du klickar på en video. Om du inte önskar allokering till din profil på YouTube, måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google sparar dina uppgifter (även för inte inloggade användare) som användarprofil och utvärderar denna. En sådan utvärdering sker i enlighet med GDPR art. 6 avs. 1 pkt. f på basis av Googles berättigade intresse av personaliserad reklam, marknadsundersökning och/eller behovsanpassad gestaltning av sin webbplats. Du har rätt att motsätta dig att en sådan användarprofil sammanställs, men för att utöva denna rätt måste du vända dig till YouTube.

Oberoende av om de inbäddade videorna återges, skapas en förbindelse till Google-nätverket "DoubleClick" varje gång denna webbplats öppnas, vilket kan utlösa ytterligare databearbetningsprocesser som står utanför vårt inflytande.

Google LLC med huvudkontor i USA är certifierad för den amerikanska-europeiska dataskyddsöverenskommelsen "Privacy Shield", vilken garanterar att samma dataskyddsnivå som gäller i EU upprätthålls.

Ytterligare information om dataskyddet hos "YouTubes" finner du i tjänsteleverantörens dataskyddspolicy under: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

9) Online-Marketing

Användning av Google AdWords Conversion-Tracking

Denna webbplats använder Online-reklamprogrammet "Google AdWords" och inom ramen för Google AdWords, Conversion-Tracking från Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Vi använder erbjudandet från Google Adwords, för att med hjälp av reklamåtgärder (s.k. Google Adwords) på externa webbplatser rikta uppmärksamheten på vårt attraktiva erbjudande. I relation till reklamkampanjens uppgifter kan vi ta reda på hur framgångsrika de enskilda reklamåtgärderna är. Vi följer därmed vårt intresse att visa reklam som är av intresse för dig, göra vår webbplats intressantare och att uppnå en kostnadseffektiv gestaltning av reklamkostnaderna.

En cookie för Conversion-Tracking sätts när en användare klickar på en AdWords-annons som har publicerats av Google. Cookies är små textfiler som lämnas på ditt datorsystem. Dessa cookies förlorar i allmänhet sin giltighet efter 30 dagar och kan inte användas för personlig identifiering. Om användaren besöker bestämda sidor på denna webbplats och cookien ännu inte har löpt ut, kan Google och vi se att användaren har klickat på annonsen och letts vidare till denna sida. Alla Google AdWords-kunder får olika cookies. Cookies kan således inte följas tillbaka över webbplatser från AdWords-kunder. Den informationen som har samlats in med hjälp av conversion-cookies är till för att skapa conversion-statistik för AdWords-kunder som har bestämt sig för Conversion-Tracking. Kunderna får reda på det totala antalet användare som har klickat på deras annons och letts vidare till en sida försedd med en Conversion-Tracking tag. Men de erhåller ingen information med vilken användare kan identifieras personligen. Om du inte vill delta i tracking, kan du blockera denna användning genom att avaktivera cookien för Google Conversion-Tracking i din webbläsares användarinställningar. Då blir du inte en del av Conversion-Tracking statistiken. Vi använder Google Adwords på grund av vårt berättigade intresse av en målinriktad reklam enl. GDPR art. 6 avs. 1 pkt. f.

Google LLC med huvudkontor i USA är certifierad för den amerikanska-europeiska dataskyddsöverenskommelsen "Privacy Shield", vilken garanterar att samma dataskyddsnivå som gäller i EU upprätthålls.

På följande Internetadress erhåller du ytterligare information om dataskyddsbestämmelserna från Google: http://www.google.de/policies/privacy/

Du kan permanent inaktivera cookies för annonser genom att ställa in detta i din webbläsare eller genom att ladda ner den plugin för din webbläsare som finns tillgänglig på följande länk: http://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=de

Lägg märke till att du eventuellt inte kan eller endast begränsat kan använda vissa funktioner på denna webbplats, om du har avaktiverat användningen av cookies.

10) Webbanalystjänster

Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Google Analytics använder s.k. cookies, vilka är textfiler som sparas på din dator och möjliggör en analys av hur du har använt webbplatsen. Den information om din användning av denna webbplats som har genererats med hjälp av cookies (inklusive den förkortade IP-adressen), överförs i allmänhet till en Google-server i USA och sparas där.

Denna webbplats använder Google Analytics uteslutande med prefixet "_anonymizeIp()", som säkerställer en anonymisering av IP-adressen genom att förkorta den och därmed utesluter ett direkt sammanhang till en person. Prefixet gör att Google inom medlemsstaterna av Europeiska unionen eller andra parter i avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet kommer att förkorta IP-adressen innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall överföras hela IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där. I dessa undantagsfall sker bearbetningen i enlighet med GDPR art. 6 avs. 1 pkt. f på basis av vårt berättigade intresse för den statiska analysen av användarbeteendet för optimerings- och marknadsföringsändamål.

På vårt uppdrag kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter över webbplatsaktiviteten och för att tillhandahålla övriga tjänster som har att göra med webbplatsanvändning och Internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som din webbläsare har överfört inom ramen för Google Analytics sammanförs inte med annan data från Google.

Du kan förhindra sparandet av cookies genom att ställa in ditt webbläsarprogram på det sättet; men vi påpekar att du då inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Dessutom kan du genom att hämta och installera den browser-plugin som finns tillgänglig på nedanstående länk förhindra att de uppgifter som har genererats med hjälp av en cookie angående din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) registreras och bearbetas av Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Alternativ till webbläsar-plugins eller i webbläsaren på mobila enheter, klicka på följande länk, för att sätta en Opt-Out-Cookie, vilken i fortsättningen förhindrar registrering av Google Analytics på denna webbplats (denna Opt-Out-Cookie fungerar endast i denna webbläsare och endast för denna domän, om du tar bort dina cookies i denna webbläsare, måste du klicka på denna länk igen): Google Analytics deaktivieren

Google LLC med huvudkontor i USA är certifierad för den amerikanska-europeiska dataskyddsöverenskommelsen "Privacy Shield", vilken garanterar att samma dataskyddsnivå som gäller i EU upprätthålls.

Ytterligare information om hanteringen av användarinformation med Google Analytic finner du i Googles dataskyddspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

11) Retargeting/ Remarketing/ Rekommendationsreklam

Google AdWords Remarketing
Vår webbplats använder funktioner i Google AdWords Remarketing, därmed annonserar vi för denna webbplats i Google-sökresultaten, samt på tredjeparts-webbsidor. Leverantör är Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). I detta syfte sätter Google ut en cookie i webbläsaren på din hårdvaruenhet, vilken automatiskt, med hjälp av ett pseudonym-cookie-ID, och på grundval av de besökta sidorna, möjliggör intressebaserad reklam. Bearbetningen sker på basis av vårt berättigade intresse för optimal marknadsföring av vår webbplats enligt GDPR art. 6 avsn. 1 pkt. f.

En mer långtgående uppgiftsbehandling sker endast om du via Google samtyckt till att din internet- och appwebbhistorik sammankopplas med ditt Google-konto av Google och att information från ditt Google-konto används för personlig anpassning av annonser som du ser på webben. Om du i sådana fall under besöket på vår webbplats är inloggad på Google, använder Google dina uppgifter tillsammans med Google Analytics-data, för att upprätta och definiera målgruppslistor för enhetsövergripande Remarketing. Dessutom kommer dina personuppgifter hos Google tillfälligt att länkas med Google Analytics-data, för att bilda målgrupper.

Du kan permanent inaktivera utplacering av cookies för reklamsyften, genom att hämta och installera den webbläsar-plugin som finns tillgänglig på följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Alternativt kan du hämta information om utplacering av cookies och om inställningarna från Digital Advertising Alliance på internetadressen www.aboutads.info. Slutligen kan du ställa in webbläsaren så, att du informeras om utplacering av cookies och kan besluta i varje enskilt fall om du accepterar dem eller accepterar cookies för vissa fall eller generellt önskar blockera dem. Om du inte accepterar cookies kan webbplatsens funktioner begränsas.

Google LLC med huvudkontor i USA är certifierad för den amerikanska-europeiska dataskyddsöverenskommelsen "Privacy Shield", vilken garanterar att samma dataskyddsnivå som gäller i EU upprätthålls.

Mer omfattande information och om bestämmelserna om dataskydd beträffande annonsering och Google kan du ta del av här: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

12) Tools och övrigt

12.1 Google kundrecensioner (före detta Google certifierad partner programmet)

Vi samarbetar med Google LLC inom ramen för programmet "Google kundrecensioner", som erbjuds av Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Programmet ger oss möjligheter att erhålla kundrecensioner från användare av vår webbplats. Härvid frågas du efter ett inköp på vår webbplats, om du vill delta i en undersökning per e-post från Google. Om du ger ditt medgivande i enlighet med GDPR art. 6 avs. 1 pkt. a. ger vi din e-postadress vidare till Google. Du får ett e-postmeddelande från Google kundrecensioner, i vilket du ombeds att utvärdera din inköpsupplevelse på vår webbplats. Bedömningen som du har avgett tillförs sedan våra andra bedömningar och visas i vår logo för Google kundrecensioner samt i vårt Merchant Center-Dashboard, och dessutom används den för Googles utvärdering av säljare.

Du kan när som helst återta ditt medgivande med ett meddelande till de ansvariga för databearbetningen eller till Google.

Google LLC med huvudkontor i USA är certifierad för den amerikanska-europeiska dataskyddsöverenskommelsen "Privacy Shield", vilken garanterar att samma dataskyddsnivå som gäller i EU upprätthålls.

Ytterligare information om Googles dataskydd i samband med programmet Google kundrecensioner finns tillgängliga på följande länk: https://support.google.com/merchants/answer/7188525?hl=de

Ytterligare information om dataskyddet för Googles utvärdering av säljare kan du läsa på denna länk: https://support.google.com/adwords/answer/2375474

12.2 Google Maps

På vår webbplats använder vi Google Maps (API) från Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Maps är en webbtjänst som visar interaktiva kartor för att tillhandahålla geografisk visuell information. När du använder tjänsten visas vår geografiska placering och underlättar en eventuell resa till denna plats.

Redan vid inläsning av de undersidor i vilka kartan från Google Maps är integrerad, överförs och sparas information om ditt nyttjande av vår webbplats (som t.ex. din IP-adress) på Googles servrar i USA. Detta sker oberoende av om Google tillhandahåller ett användarkonto, där du är inloggad, eller om inget användarkonto finns. Om du är inloggad på Google, kommer dina uppgifter att allokeras direkt till ditt konto. Om du inte önskar allokering till din Google-profil, måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google sparar dina uppgifter (även för inte inloggade användare) som användarprofil och utvärderar denna. En sådan utvärdering sker i enlighet med GDPR art. 6 avs. 1 pkt. f på basis av Googles berättigade intresse av personaliserad reklam, marknadsundersökning och/eller behovsanpassad gestaltning av sin webbplats. Du har rätt att motsätta dig att en sådan användarprofil sammanställs, men för att utöva denna rätt måste du vända dig till Google.

Google LLC med huvudkontor i USA är certifierad för den amerikanska-europeiska dataskyddsöverenskommelsen "Privacy Shield", vilken garanterar att samma dataskyddsnivå som gäller i EU upprätthålls.

Om du inte samtycker till framtida överföring av dina uppgifter till Google inom ramen för nyttjandet av Google Maps, finns också möjligheten att fullständigt inaktivera webbtjänsten Google Maps genom att stänga av användning av JavaScript i din webbläsare. Google Maps och därmed även kartvisning kan då inte längre användas på denna internetsida.

Googles användarvillkor finner du på http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html och de speciella användarvillkoren för Google Maps på https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html

Utförlig information om dataskydd i samband med användning av Google Maps finns på Googles webbsida („Google Privacy Policy“): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

12.3 Google Web Fonts

För att uppnå enhetliga textformat använder denna webbplats s.k. Web Fonts som tillhandahålls av Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). För att kunna visa texter och fonter på korrekt sätt laddar din webbläsare de Web Fonts som krävs i webbläsarens cache när en sida öppnas.

För detta syfte måste den webbläsare som du använder upprätta en förbindelse till Googles servrar. På grund av detta får Google veta att vår webbplats har öppnats från din IP-adress. Google Web Fonts används för att vi vill presentera vårt erbjudande på nätet på ett enhetligt och attraktivt sätt. Detta utgör ett berättigat intresse i enlighet med GDPR Art. 6.1 lit. f. Om din webbläsare inte stöder Browser Web Fonts används en standardfont från din dator.

Google LLC med huvudkontor i USA är certifierad för den amerikanska-europeiska dataskyddsöverenskommelsen "Privacy Shield", vilken garanterar att samma dataskyddsnivå som gäller i EU upprätthålls.

Ytterligare informationer om Google Web Fonts finner du under https://developers.google.com/fonts/faq och i dataskyddspolicyn från Google: https://www.google.com/policies/privacy/

13) Rättigheter för berörda

13.1 Den gällande dataskyddslagstiftningen garanterar dig omfattande rättigheter i förhållande till den personuppgiftsansvarige när det gäller bearbetningen av dina personuppgifter (informations- och interventionsrättigheter), vilket vi informerar om i det följande:

 • Rätt till information enligt art. 15 GDPR: Du har speciellt rätt till information om de personuppgifter som bearbetas av oss, syftet med bearbetningen, de bearbetade personuppgifternas kategorier, mottagarna eller kategorierna av mottagare som har fått ta del av eller kommer att få ta del av dina uppgifter, hur länge man planerar att spara uppgifterna resp. kriterierna för fastställande av lagringstiden, rätten till rättelse, begränsning av bearbetningen, invändningar mot bearbetningen, klagomål hos en tillsynsmyndighet, var dina uppgifter kommer ifrån, om de inte har registrerats av oss, förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering och i förekommande fall meningsfull information om logiken och omfattningen som berör dig och de avsedda effekterna av sådan bearbetning, samt din rätt att bli informerad om vilka garantier som finns när dina uppgifter enl. artikel 46 GDPR överförs till tredjeländer;
 • Rätt till rättelse enligt art. 16 GDPR: Du har rätt att begära att felaktiga uppgifter som gäller dig rättas omedelbart och/eller att ofullständiga uppgifter som har sparats hos oss om dig kompletteras;
 • Rätt till radering enligt art. 17 GDPR: Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de förutsättningar som anges i GDPR art. 17 avs. 1 uppfylls. Denna rätt gäller emellertid inte om bearbetningen är nödvändig för utövandet av rätten till yttrandefrihet och information, att fullgöra en rättslig skyldighet, av hänsyn till allmänintresset eller för implementering, utövande eller försvar av lagliga rättigheter;
 • Rätt till begränsning av behandling enligt art. 18 GDPR:  Du har rätt att begära att bearbetningen av dina personuppgifter begränsas så länge som den av dig ifrågasätta riktigheten på dina uppgifter kontrolleras, om du inte vill radera dina uppgifter på grund av felaktig databehandling utan kräver en begränsning av bearbetningen, när du utövar eller försvarar rättsliga anspråk, efter att vi inte längre behöver dina uppgifter eftersom vårt ändamål har nåtts eller om du har lämnat in en invändning på grund av din specifika situation, och det ännu inte är säkert om våra berättigade grunder överväger;
 • Rätt till underrättelse enligt art. 19 GDPR: Om du har gjort rätten att rätta, radera eller begränsa bearbetningen gällande gentemot den personuppgiftsansvariga måste han/hon meddela alla som har mottagit dina personuppgifter om denna rättelse, radering eller begränsning av bearbetningen, om detta inte visar sig vara omöjligt eller förbundet med orimligt stora ansträngningar. Du har rätt att bli informerade om dessa mottagare.
 • Rätt till dataportabilitet enligt art. 20 GDPR: Du har rätt att erhålla de personuppgifter som du har ställt till vårt förfogande i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format, eller om detta är tekniskt möjligt, begära att de överförs till en annan personuppgiftsansvarig;
 • Rätt till återkallande av samtycke enligt art. 7 avs. 3 GDPR: Du har rätt att när som helst med framtida verkan återkalla ett tidigare givet medgivande för bearbetning av personuppgifter. Vid ett återkallande kommer vi omedelbart att radera de ifrågavarande personuppgifterna, om det rättsliga läget inte stöder en bearbetning utan ditt medgivande. Återkallandet av samtycke påverkar inte lagenligheten av den bearbetning som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet;
 • Rätt till invändningar enligt art. 77 GDPR: Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter strider mot GDPR, har du utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga åtgärder, rätt att klaga till en tillsynsmyndighet, särskilt på din bostadsort, anställningsort eller orten där den påstådda överträdelsen har skett.

13.2 RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR

NÄR VI INOM RAMEN FÖR EN INTRESSEAVVÄGNING BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER TILL FÖLJD AV VÅRT ÖVERVÄGANDE BERÄTTIGADE INTRESSE, HAR DU NÄR SOM HELST RÄTT ATT AV ORSAKER SOM HÄNFÖR SIG TILL DIN SPECIFIKA SITUATION, INVÄNDA MOT DENNA BEHANDLING AVSEENDE FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR, AVSLUTAR VI BEHANDLINGEN AV DE BERÖRDA UPPGIFTERNA. VI FÖRBEHÅLLER OSS DOCK RÄTTEN TILL FORTSATT BEHANDLING, OM VI KAN PÅVISA TVINGANDE SKYDDSVÄRDA SKÄL FÖR BEHANDLINGEN, SOM VÄGER UPP DINA INTRESSEN, GRUNDLÄGGANDE FRI- OCH RÄTTIGHETER, ELLER OM BEHANDLINGEN TJÄNAR TILL GENOMDRIVANDE, UTÖVANDE ELLER FÖRSVAR AV RÄTTSANSPRÅK.

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS AV OSS I DIREKTANNONSERINGSYFTE, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST INVÄNDA MOT BEHANDLINGEN AV DESSA PERSONUPPGIFTER FÖR SÅDANA ANNONSERINGSÄNDAMÅL. DU KAN GÖRA INVÄNDNINGEN ENLIGT BESKRIVNINGEN OVAN.

OM DU UTÖVAR DIN RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR, UPPHÖR VI MED ATT BEHANDLA DE RESPEKTIVE UPPGIFTERNA FÖR DIREKTANNONSERING.

14) Varaktigheten för lagring av personuppgifter

Varaktigheten för lagring av personuppgifter bestäms utifrån respektive laglig lagringsperiod (t.ex. handels- och skatterättsliga lagringsperioder). Efter att perioden har löpt ut, kommer de olika uppgifterna att raderas rutinmässigt, såvida de inte längre behövs för avtalets uppfyllande eller ingående av avtal, och/eller det från vår sida inte föreligger ett berättigat intresse för vidare lagring.